Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Електронне зверення
Пошук
Організація освітньої роботи | Статут ДНЗ (ЦРД) "Іскорка"
Статут ДНЗ (ЦРД) "Іскорка"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням XIV cесії

Куп’янської міської ради

Харківської області

VII скликання 

від 26.08.2016

 

Міський голова

________________ О.В. Войтюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

начальник відділу освіти

 

Куп’янської міської ради

Харківської області

______________С.М. Пасічник

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КУП`ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ)  «ІСКОРКА»

КУП`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

 

Загальними зборами колективу Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №12 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

Протокол № 4  від 31.05.2016

 

Завідувач  Швайка Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Куп’янськ

2016

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КУП`ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЦЕНТР  РОЗВИТКУ ДИТИНИ)  «ІСКОРКА» КУП`ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр) створено шляхом зміни найменування Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідно до рішення XIV сесії  Куп’янської міської ради Харківської області VII скликання від 26.08.2016 «Про перейменування Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області та затвердження статуту в новій редакції», який знаходиться у комунальній власності Куп'янської  міської ради Харківської області, відповідно до рішення XXIII сесії IV скликання Куп’янської міської ради Харківської області від 16.08.2005 р. «Про перейменування дошкільних виховних закладів м. Куп’янська та затвердження їх Статутів».

1.2.Найменування закладу:

1.2.1.Повне:

- українською мовою – КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КУП'ЯНСЬКИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ)  “ІСКОРКА” КУП`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

1.2.2.Скорочене:

- українською мовою – ЦЕНТР

1.3.Місцезнаходження  центру:

63734, Харківська область, місто Куп’янськ, смт Ківшарівка.

1.4. Центр підпорядковується відділу освіти Куп'янської  міської ради Харківської області – головному розпоряднику коштів міського бюджету в галузі «Освіта».

1.5.Засновник  центру - Куп'янська  міська рада. Засновник здійснює фінансування центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей відповідно до законодавства.

1.6. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України,  інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про Центр розвитку дитини та власним статутом.  

1.7.Центр є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується його засновником за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється у Куп’янській  міській раді Харківської області.

1.8. Центр  має печатку, штампи, бланки  з власними реквізитами, ідентифікаційний номер.

1.9.Головною метою центру є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.10.Діяльність центру направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.10.1.Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

1.10.2.Забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та  готовності до шкільного навчання;

1.10.3.Надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

 

 

1.10.4.Надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

1.10.5.Взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

1.10.6. Впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.11. Центр несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

1.11.1.Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

1.11.2.Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

1.11.3.Дотримання фінансової дисципліни та  збереження матеріально-технічної бази.

1.12.Ппринципами діяльності Центру є:

1.12.1.Доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

1.12.2.Рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

1.12.3.Єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

1.12.4.Єдність виховних впливів сім'ї і центру;

1.12.5.Наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

1.12.6.Світський характер дошкільної освіти;

1.12.7.Особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

1.12.8.Демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

1.12.9.Відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

1.13.Взаємовідносини між центром з юридичними і фізичними особами  визначаються угодами, що укладені між ними.

1.14.У центрі не допускаються створення і діяльність  організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

1.15.Центр має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі має право:

1.15.1.Користуватися пільгами, що встановлені державою;

1.15.2.Проходити раз у 10 років державну атестацію;

1.15.3.Визначати форми і засоби організації навчального та виховного процесу;

1.15.4.Організовувати 1 раз у п’ять років підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

1.15.5.Оотримувати кошти, матеріальні цінності від розпорядників бюджетних коштів, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку передбаченому нормативно-правовими нормами України;

1.15.6.Надавати платні послуги згідно з чинним законодавством та цим Статутом, спрямовувати отримані кошти на власні потреби закладу;

1.15.7.Відкривати чергові, різновікові, сімейні, профільні, прогулянкові, групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей віком від   1,5 до 6 (7) років;

1.15.8. З урахуванням побажань батьків, при наявності відповідних кадрів та матеріально-технічного обладнання, створювати групи за інтересами за рахунок додаткової батьківської плати у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного чинним законодавством.

 

2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

2.1.Порядок комплектування центру розвитку дитини визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у центрах розвитку дитини.

2.2.Групи у центрі можуть комплектуватися за  віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними)  та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров’я, побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.  

Комплектування групи за віком передбачає в них дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування за сімейними (родинними) ознаками, передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.  

2.3. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти у центрі можуть функціонувати:

групи загального розвитку з денним перебуванням;

групи з короткотривалим (до 4 годин) перебуванням;

чергові групи у вечірні та ранкові  години;

санаторна група для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

спеціальна група (логопедична) для дітей з порушенням мовлення;

групи із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу для дітей віком від 1 до 3 років;

групи корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, методичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком від 2 до 7(8) років;

групи інклюзивні;

групи неповного вихідного дня (прогулянкові).

2.4.У центрі може бути організована робота гуртків, студій для дітей віком від 3 до 6 (7) років, а також консультативних центрів для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.               

2.5.Прийом дітей до центру здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:

2.5.1.Заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

2.5.2.Медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати центр;

2.5.3.Довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

2.5.4. Свідоцтва про народження.

2.5.5.Стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення відділу освіти; стосовно дітей-інвалідів – індивідуальна програма реабілітації.

2.6.Під час прийому дитини до центру, завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом центру розвитку дитини, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється з 01 вересня поточного року, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.8.За дитиною зберігається місце в центрі у разі:

її хвороби;

карантину;

перебування на домашньому режимі;

санаторного лікування;

на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

хвороби батьків (одного із батьків), або осіб, які їх замінюють (особи, яка їх замінює);

у літній оздоровчий період (75 днів);

канікул.

2.9.Відрахування дитини з центру може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у центрі;

у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з центру.

2.10. Центр веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому навчаються.

2.11. Дітям, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади, можуть надаватися додаткові освітні послуги за рахунок батьків, або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі договору між батьками, або зазначеними особами та центром у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

3.1.В центрі чи окремих групах може встановлюватись гнучкий  режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи, групи прогулянкові у вихідні, не робочі та святкові дні як при 5-ти денному, так і при 6-ти денному робочому тижні. Тривалість  перебування в ньому дітей встановлюються його засновником відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я, регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Режим роботи груп, включаючи інклюзивні групи, встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

3.3. Центр може працювати за 5-ти денним або 6-ти денним робочим тижнем, де можуть функціонувати групи з 9-ти годинним та 10,5-ти годинним режимом перебування дітей.

3.4. Щоденний графік роботи центру:

для груп з 9-ти годинним режимом перебування дітей з 7.30 до 16.30

для груп з короткотривалим перебуванням (до 4 годин) з 9.00 до 13.00

                                                                                                з 15.00 до 18.00

для чергових груп з 7.00 до 7.30 та з 16.30 до 17.30

для груп неповного вихідного дня (до 4 годин) з 8.00 до 12.00

для роботи гуртків, секцій з 16.30 до 18.00

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У

ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

4.1.Навчальний рік у центрі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у центрі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Центр здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3.План роботи схвалюється  педагогічною  радою закладу, затверджується завідувачем центру і погоджується з відповідним органом управління освітою. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.У центрі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально-виховний процес у центрі здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програмам, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

4.6.Центр організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий.

4.7. Центр надає корекційно-профілактичні послуги для дітей з вадами мовлення та дітей з хронічними неспецифічними  захворюваннями органів дихання, дітей-інвалідів, діти з особливими освітніми потребами.

4.8. Центр може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства України, які не визначені у інваріантній частині Базового компонента дошкільної освіти:

образотворча діяльність;

корекція мовлення;

театралізована діяльність;

іноземна мова (англійська);

хореографія;

шахи.

4.9.Введення додаткових освітніх послуг можливе   лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та центром у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

 

5.1.Організація та відповідальність за харчування дітей у центрі покладаються на відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області,  а також на керівника центру. Продукти харчування постачаються в центр централізовано, на підставі укладених відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області  угод, договорів, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, за наявності сертифікатів якості.

5.2. У центрі  організується  харчування дітей відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 із змінами та доповненнями.

5.3. У центрі встановлено триразове харчування. Діти в групах з короткотривалим перебуванням харчування не  отримують.

5.4.Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у центрі у розмірі, що не перевищує 60 відсотків від вартості харчування на день.

5.5.Вартість харчування та перелік осіб, яким надається пільгове харчування, встановлюється засновником відповідно до чинного законодавства.

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У

ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

6.1.Медичне обслуговування дітей центру здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату центру, або закладів охорони здоров’я  м. Куп’янська, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків, або осіб, які їх замінюють.

6.2.До основних обов’язків медичних працівників центру належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей;

надання їм невідкладної медичної допомоги;

організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування;

дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.3. Центр надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення оздоровчо-профілактичних заходів.

 

7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу центру є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства, вчитель-логопед, практичний психолог, керівник музичний, інструктор з фізичної культури, педагогічні працівники, медичні працівники, обслуговуючий персонал, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту у центрі;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

безоплатне медичне обслуговування у центрі;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також  фізичного  та  психічного  насильства;

здоровий спосіб життя.

7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, в тому числі надавати спонсорську допомогу для розвитку статутної діяльності центру за власним бажанням;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

батьки мають право довіряти забирати свою дитину з центру іншим повнолітнім особам  за письмовою заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють та дозволом завідувача центру;

при бажанні відвідувати будь-який режимний момент, маючи при собі змінне взуття, медичну книжку та погодження завідувача центру.

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

сприяти здобуттю дитиною освіти у центрі або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати  належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

своєчасно вносити плату за харчування дитини у центрі до 25 числа поточного місяця;

своєчасно повідомляти персонал центру про  можливість відсутності або хвороби дитини; напередодні повідомляти про вихід дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

в ранкові години передавати дитину вихователю, а ввечері самостійно забирати з центру, не перебуваючи в наркотичному стані, або в стані алкогольного сп’яніння;

створити безпечні умови для відвідування дітьми центру: не приносити в заклад ліки, будь-які продукти харчування, різні дрібні предмети, ювелірні прикраси.

7.5.На посаду педагогічного працівника центру приймається  особа з високими  моральними  якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “ Про освіту ” - вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

на підвищення кваліфікації, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, позачергову атестацію;

на участь у роботі органів самоврядування центру;

на участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на захист професійної честі та власної гідності;

на отримання щорiчної грошової винагороди в розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробiтної плати) за сумлiнну працю, зразкове виконання службових обов'язкiв;

на виплату допомоги на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтної плати) при наданнi щорiчної вiдпустки;

на нагородження державними нагородами, представлення  до присудження державних премiй України, вiдзначення знаками, грамотами, іншими видами морального та матерiального заохочення;

на інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового  розпорядку, умови трудового договору, посадову інструкцію та інструкції щодо охорони життя та здоров’я дитини, санітарні правила;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

         брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

виконувати накази та розпорядження керівництва, інші обов’язки,  що не суперечать законодавству України;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічних та інших працівників призначає на посади та звільняє з посад завідувач центру.

7.10.Працівники центру несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.Працівники центру згідно з діючим законодавством проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12.Педагогічні працівники центру підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників.

7.13.Психологiчне забезпечення навчально-виховного процесу в центрі здiйснює практичний психолог. За своїм статусом практичний психолог належить до педагогічних працiвникiв

 

8.УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

8.1.Управління центром здійснюється відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

8.2.Безпосереднє керівництво роботою центру  здійснює його завідувач.

8.3.Завідувач центру:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю центру;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;

контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи;

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність центру розвитку дитини на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

сумлінно виконує власні посадові обов’язки.

8.4.Постійно діючий колегіальний орган у центрі - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних  закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.5.Головою педагогічної ради є завідувач центру. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.6.Педагогічна рада закладу:

оцінює результативність реалізації Базового компонента дошкільної освіти та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у центрі;

визначає план роботи центру  на навчальний рік;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у центрі;

визначає шляхи співпраці центру з сім'єю;

розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників центру;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

розглядає інші питання, визначені Положенням про центр.

8.7.Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб центру.

8.8.Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.9.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

8.10.Кількість учасників загальних зборів: від працівників закладу – дві третини, батьків – одна третина від загальної кількості. Термін їх повноважень становить 1 рік.

8.11.Загальні збори:

приймають Статут, зміни і доповнення;

обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника закладу, голови ради центру з питань статутної діяльності закладу та дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності центру;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку центру.

8.12.У період між загальними зборами (конференціями) діє рада центру, діяльність якої регулюється Статутом.

8.13.Кількість засідань ради  центру визначається за потребою.

8.14.До складу ради центру обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради центру є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.15.Рада центру організовує виконання рішень загальних зборів (конференції), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального  заохочення  учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

9.МАЙНО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

9.1.Центр, для здійснення Статутної діяльності, наділяється комунальним майном, яке є власністю територіальної громади міста Куп'янська і закріплюється за закладом на праві оперативного управління. Майно центру розвитку дитини, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить йому на праві оперативного управління і є власністю територіальної громади міста Куп'янська.

9.2.Джерелами формування коштів та майна центру є :

9.2.1.кошти місцевого бюджету;

9.2.2.кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

9.2.4.кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг відповідно до переліку платних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.3.Заклад несе відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна.

9.4.Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

9.5.Центр за погодженням із засновником може здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

10.1.Фінансово-господарська діяльність центру здійснюється відповідно до законодавства та його статуту.  

10.2.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази центру у межах Типового переліку обов'язкового обладнання дошкільних навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.3.Фінансово-господарська діяльність центру здійснюється на основі його кошторису.

10.4.Штатний розпис центру формується відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області на основі типових штатних нормативів в дошкільних навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки.

10.5.Статистична звітність про діяльність центру здійснюється відповідно до законодавства.

10.6.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в центрі визначається законодавством, нормативно-правовими актами.

 

 

11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

        11.1.Основною формою контролю за діяльністю центру є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 

11.2.Контроль за дотриманням центром державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється органом управління освітою.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються  засновником.

 

 

12.ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

12.1.Рішення про зміни до Статуту, ліквідацію або реорганізацію центру приймає Куп’янська міська рада Харківської області. Реорганізація здійснюється шляхом злиття, приєднання, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження по керуванню центром.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс і рекомендує його засновнику.

12.3. При організації або ліквідації центру працівникам, які звільняються або переводяться  гарантується  збереження їх прав і інтересів згідно з чинним законодавством.

 

 

 

13.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

13.1.Центр відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                                           В.В. ЗАНІК

 

 

погоджено:  юридичний відділ

виконавець:  Пасічник