Завідувач

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
11.12.2017
12.12.2017
10:00 - Консультація для педагогів: - «Шляхи реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників» Консультація для педагогів: - «Шляхи реалізації завдань соціально-фінансової освіти дошкільників» Організатор:Не визначено! Час проведення:12.12.2017 10:00 Місце проведення:Не визначено!
15:00 - Засідання батьківського комітету Засідання батьківського комітету Організатор:Не визначено! Час проведення:12.12.2017 15:00 Місце проведення:Не визначено!
13.12.2017
Докладніше
Пошук
Інформаційний колаж | Методична скарбничка | Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання
Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання

Ділова гра для педагогів

«Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання».

Мета:

· підвищити рівень професійної компетенції вихователів щодо збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного вихо­вання;

· поглибити знання про основні засоби та умови фізичного вихо­вання дітей у ДНЗ, які в поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створенням належного розвивального (предметно-ігрового, природного й соціального) середовища сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплинного світу, її адаптації до мінливих умов життя.

План

1. Вступна частина.

2. Традиції фізичного виховання в Україні.

3. Засоби фізичного виховання в ДНЗ.

4. Ігрові вправи, спрямовані на набуття педагогами знань, умінь, навичок.

5.Виступ практичного психолога на тему «Охорона здоров'я педагогів».

6.Рекомендації.

1. Вступна частина

Ведучий.

Тема нашого семінару «Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання».

Турбота про фізичне здоров'я дитини дошкільного віку завжди була й залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи.

Життєздатність дитини в ДНЗ визначається високим темпом, жор­сткою унормованістю, дією великої кількості стресів, орієнтацією на змагання як обов'язковий складник сучасного життя, шумністю оточення, неможливістю дитини усамітнитися, повсякчасними оцінками її навчальних досягнень. Це зумовлює надмірну мобілізацію ресурсів, високу емоційну напругу, пов'язану з прагненням вихованців відповідати вимогам дорослих. Так, виникає ризик не тільки сома­тичних, а й психічних порушень, виникнення дратівливості, як хвороби особистісного зростання, прояву депресії, різних фобій, відчуття власної неповноцінності.

У переважної більшості дошкільників спостерігається дефіцит руху, вони недо­статньо загартовані, характеризуються низькою витривалістю. І над­звичайно відповідальний період для становлення організму, психіки дітей відбувається в ускладнених умовах. Наприкінці дошкільного віку стійкі нервові розлади фіксуються приблизно в кожної п'ятої, а функціональні — у кожної третьої дитини.

Завдання та зміст фізичного виховання в ДНЗ визначаються вимо­гами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними про­грамами. Вони спрямовані на охорону й зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил організму, підвищення його працездатності, своєчасне формування в малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Завдання педагогам:визначити поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя» (порівняти їх із визначенням ВООЗ).

Варіанти відповіді:

І. Здоров'я — це стан повного фізичного, ду­ховного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.

2. Здоровий спосіб життя — це такий спосіб життя, який зберігає й поліпшує здоров'я.

II. Традиції фізичного виховання в Україні

Ведучий. Народна педагогіка ставить піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей на перше місце. З цього, власне, й починається виховання дитини в сім'ї. Одразу ж після появи немовляти на світ батьки вважають своїм першим і головним обов'язком піклуватися про його здоров'я.

Велике значення нормального фізичного розвитку зумовлювалось цілком реальними життєвими потребами. У трудовій діяльності людини завжди постає чимало проблем, для подолання яких потрібні чималі фізичні зусилля. Сила й витривалість, стійкість і спритність у народі високо цінуються. Ці риси батьки прагнули виховати в дітей. Крім того, народ давно збагнув, що фізичне виховання нерозривно пов'язане з іншими сторонами формування особистості.

У народі, з покоління в покоління передаються казки, легенди, думи, оповідання про людей, наділених надзвичайною фізичною силою — богатирів: Іллю Муромця, Кирила Кожум'яку, Добриню Микитича, Микулу Селяниновича, Івася Коновченка (Удовиченка), Федька Ганджу Андибера, Котигорошка. Велич богатирів у тому, що їхня надзвичайна фізична сила поєднується з моральною довершеністю. Усі вони завжди на перше місце ставлять громадські справи, борються зі злом, відстоюючи інтереси народу. Тому й народ їм завжди глибоко симпатизує.

Значення фізичного виховання в народній педагогіці зумовлюється тим вагомим вкладом, який воно вносить у зміцнення молодого покоління, його фізичний розвиток, збільшення тривалості життя, формування в молоді найважливіших морально-вольових якостей.

У підході до фізичного виховання дітей родинна етнопедагогіка спи­ралася на раціональне ядро народної медицини, в основу якої покладений нагромаджений упродовж віків досвід, відкриті народом ефективні засоби і прийоми лікування, які передавалися з покоління в покоління.

В українському фольклорі знаходимо чимало приказок, прислів'їв про здоров'я та фізичний розвиток.

Ігрова вправа «Закінчіть прислів'я про здоров'я»

1. У здоровому тілі... (здоровий дух, здорова душа).

2.Здоров'я маємо — не дбаємо,... (а втративши — плачемо).

3. Весела думка —... (половина здоров'я).

4. Без здоров'я ... (нема щастя).

5. Без здоров'я ніщо ... (людині немиле).

6. Бережи одяг, доки новий, ... (а здоров'я — доки молодий).

7. Усе можна купити, а ... (здоров'я — ні).

8. Здоров'я дитини — ... (багатство родини).

9. Було б здоров'я, а ... (все інше буде).

10. Здоров'я — ... (найдорожчий скарб).

III. Засоби фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі

Ефективність фізичного виховання в ДНЗ забезпечується комплекс­ним застосуванням традиційних засобів фізичного виховання.

Завдання педагогам: подумати й назвати засоби фізичного вихо­вання.

IV. Ігрові вправи, спрямовані на набуття педагогами знань, умінь, навичок

Ігрова вправа «Доповніть»

Варіант А

1. Щоденний обсяг рухової активності дітей третього року життя становить... (З—4 год).

2. Тривалість фізкультурного заняття для дітей третього року жит­тя... (15—20хв).

3. Прогулянки-походи проводяться, починаючи з ... (II молодшої групи).

4. Протягом дня з дітьми організовують ... (5—8) рухливих ігор.

5. День здоров'я проводять ... (раз на місяць).

Варіант Б

1.Щоденний обсяг рухової активності дітей старшого віку стано­вить ... (4—5 год).

2. Тривалість фізкультурного заняття для дітей старшого віку ... (ЗО—35 хв).

3. Рухливі ігри з дітьми розучуються на ... (прогулянках).

4. Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з ... (І молодшої групи).

5. Дні здоров'я проводяться починаючи з ... (молодшої групи).

Ігрова вправа «Фізкультурне заняття»

1. Фізкультурне заняття — це ...

а) форма активізації рухової активності;

б) форма навчання основних рухів.

2. У першій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (під­готовча), вирішуються такі завдання:

а) підготовка дітей до великого фізичного навантаження;

б) формування правильної постави;

в) підтримка гарного настрою дітей.

3. У другій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (основ­на), розв'язуються такі завдання:

а) формування рухових навичок;

б) організація дитячого колективу.

4. У третій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (при­кінцева), вирішуються такі завдання:

а) зміцнення слабких м'язів;

б) зниження навантаження;

в) вдосконалення рухових навичок.

5. Фізичне навантаження — це ...

а) збудження нервової системи;

б) позитивні емоції;

в) дія вправ на організм.

6. Моторна щільність заняття — це ...

а) співвідношення часу, витраченого дитиною на виконання рухів, до загальної тривалості заняття;

б) співвідношення часу, витраченого дітьми на рух, плюс педагогічно виправданий час, до загальної тривалості заняття.

7. Фронтальний спосіб організації дітей — це ...

а) виконання однієї і тієї самої вправи чотирма дітьми водночас;

б) виконання різних вправ підгрупами дітей;

в) виконання рухів усіма дітьми водночас.

8. Визначте тривалість заняття для кожної групи:

а) І молодша група;

б) II молодша група;

в) середня група;

г) старша група.

V. Щоб навчити дітей, ми самі маємо добре знати закони здоро­вого способу життя

Практичний психолог. Специфіка професії педагога є причиною того, що в педагогів частіше, ніж у представників інших професій, виникають різноманітні порушення у психічній сфері: ослаблення пам'яті, утруднення мислення, підвищення збудливості, погіршення сну.

На думку соціологів, рівень стресів, що зазнають педагоги, можна порівняти з напруженням, якого зазнають шахтарі, спускаючись у шахту, чи пілоти цивільної авіації під час зльоту літака в небо.

Стрес (поняття увів канадський фізіолог, дослідник Ганс Сальє) може виникати під впливом найрізноманітніших життєвих ситуацій, так званих «ударів долі», і зумовлюватися інформаційними чи емоційними (позитивними чи негативними) перевантаженнями.

(Рекомендації практичного психолога.)

Ігрова вправа на зняття напруги «Головне — другорядне»

VI. Рекомендації вихователям:

1.Продовжувати роботу з реалізації завдань фізичного виховання дітей, керуючись вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами.

2. Всебічно сприяти оптимізації рухового режиму за умов комп­лексного використання всіх засобів фізичного виховання в різних організаційних формах.

3. Сприяти залученню дітей дозанять фізичними вправами в сім'ї через проведення агітаційної, консультативної роботи з батьками.

4.Усю роботу з фізичного виховання здійснювати з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку й підготовленості дітей.

Засоби фізичного виховання в ДНЗ

Природні фактори:

• сонце;

• повітря;

• вода.

Гігієнічні вимоги:

• гігієна одягу;

• відповідність одягу сезону;

• гігієна приміщення (достатність світла, чисте повітря, комфортна температура).

Режим дня:

• повноцінний сон (денний, нічний);

• прогулянки;

• гармонійне чергування навантаження та відпочинку.

Харчування:

• дотримання часу між годуванням;

• кількісний і якісний розподіл їжі;

• дотримання умов прийому їжі, правил поведінки під час прийому.

Фізичні вправи:

• шикування;

• перешикування;

• рухливі ігри;

• загально-розвивальні вправи;

• вправи спортивного характеру;

• масаж;

• піший перехід.

Дата публікації: 21:39 29.11.2016