Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
Інформаційний колаж | Методична скарбничка
Методична скарбничка

 

Методичну роботу з кадрами здійснює

вихователь-методист

Тарасова Олена Сергіївна,

"Спеціаліст вищої категорії", "Старший вихователь"

Методична робота в ДНЗ (ЦРД) "Іскорка" являє собою цілісну систему заходів, спрямовану на методичне забезпечення освітньо-виховного процесу, реалізацію змісту дошкільної освіти, на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а тим самим - на досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, державних програм, науково-педагогічних досліджень, інструктивно-методичних матеріалів з питань організації методичної роботи та кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

Особливою рушійною силою, що акумулює творчий потенціал, є ініціативна група педагогів під керівництвом вихователя-методиста ДНЗ (ЦРД) "Іскорка". Колектив однодумців  здійснює різноманітні методичні розробки програм, проектів, організовує для педагогів ДНЗ тренінги, семінари, а вихователь-методист   всіляко спонукає педагогічний колектив до розкриття свого творчого потенціалу.

 

 

Методист – політ думок у безхмар’я до висот.

Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.

Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг.

Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.

Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.

Це методики криниця і майстерності крамниця.

 

 

Головними завданнями діяльності методичної роботи дошкільного закладу є:

підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

підтримка ділового тонусу педагогів;

стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи реалізується

через такі форми роботи:

Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація.

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному освітньому закладі. 

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота в ДОЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДОЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

         Методичний кабінет дошкільного навчального закладу - є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

·  забезпечення професійною інформацією;

·  організація методичної й науково-дослідної роботи ДОЗ;

·  підтримка експериментальної роботи педагогів в ДОЗ;

·  діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

·  організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

·  допомога педагогам в підготовці до атестації;

·  організація підвищення кваліфікації;

·  допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

·  виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

·  участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

·  виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

·  допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;

·  методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Методичне забезпечення освітнього процесу носить безперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у педагогічній діяльності, і включає широкий набір видів, форм і змісту діяльності.

Навчально-методичне наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:

інформативність та змістовність;

перспективність;

науковість;

доступність;

сучасність;

естетичність;

системність;

конкретність;

задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-методичних матеріалів вихователь-методист повинен систематизувати інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створити картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури. Кожна картотека має містити бібліографічний опис - сукупність відомостей про матеріал, який зберігають у кабінеті.

Картотеку психолого-педагогічної, методичної літератури, публікації періодичних видань можна формувати за будь-яким принципом залежно від потреб дошкільного закладу.

Картотека методичних та дидактичних матеріалів, ігор, обладнання, технічних засобів навчання та опис має складатися з назви матеріалу та анотації.

 Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у наповненні методичного кабінету всі матеріали групуються за окремими розділами:

- нормативно-правові документи (Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);

- галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);

- Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), програми (основні й додаткові), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;

- наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, медицина, біологія, соціологія та ін.);

- документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України;

- зразки перспективного досвіду роботи дошкільних навчальних закладів міста, району, області, країни. Всі ці матеріали обов'язково анотуються. В анотації (яку складає вихователь-методист чи завідувач) коротко викладається зміст досвіду та подаються рекомендації щодо його використання);

- методичні розробки консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;

- зразки планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);

- банк інноваційних педагогічних технологій;

- добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо);

- бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору);

- зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;

- перелік наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми, ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням місця їх розташування ;

- технічні засоби розвитку і навчання (телевізор, магнітофон, відеомагнітофон, комп'ютер, інтерактивна дошка та ін.).

Завдання методичної служби дошкільного навчального закладу відносно окремих педагогів:

·  підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;

·  вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

· мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;

· підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;

· створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;

· підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;

· формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;

· вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;

· підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;

· інформаційне забезпечення педагогів.

        Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом:

· узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;

· збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;

· сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;

· робота з батьками;

· організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

· використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;

·створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;

· організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

Найважливіші напрямки методичної роботи - організаційно-методична, екпериментально-методична - можуть успішно розвиватися за умови здійснення:

·  проблемно-діагностичного підходу (виявлення проблеми, з'ясування причин виникнення, шляхи подолання);

·  організації та управління успіхом (безперервний процес впливу на якість і результативність педагога, групи або колективу в цілому для найкращих результатів з позиції досягнення поставленої мети. "Управляти - означає вести підприємство до його цілей, використовуючи максимальні можливості з усіх відомих ресурсів" Г. Файоль. Процес управління передбачає узгоджені дії, котрі й забезпечують в кінцевому рахунку здійснення загальної мети або набора цілей);

·  зустрічного планування (знизу нагору, узгодження запитів і потреб з вимогами);

·  стимулювання в процесі й за результатами діяльності (словесне, письмове, фінансове);

· індивідуального проектування (використання різних методик, поєднання системного і синергетичного (діяти сумісно, співдружньо) підходів, діяльнісного, ергономічного (врахування допустимих фізичних, нервових та психічних навантажень на людину в процесі праці), середовищний, особистісний підходи;

· реалізації принципу педагогічної підтримки, наставництва (спеціально організована робота, з боку недосвідченого педагога вона має спрямовуватись на усвідомлення особистого ставлення до професії і прийняття професійного вибору через самосприймання; з боку інших учасників освітнього процесу - наставника, співробітників, громади, батьків тощо - вона полягає у наданні молодому вихователю систематичної різнопланової підтримки);

· відмови від вирішення переважно глобальних педагогічних проблем на користь звертання до реальних педагогічних перешкод;

· делегування педагогічному колективу, окремим педагогам повноважень, які педагоги хотіли б взяти в інтересах підвищення якості власної професійної діяльності;

·  індивідуалізації, конкретності, чіткості управлінських дій.

 

Удосконалення педагогічної майстерності

 

Удосконалення педагогічної майстер­ності є забезпечення методичної допомоги педагогам із проблемних питань, які у них виникають, та підтримка педагогів-початківців. Ця робота проводиться за таким алгоритмом:

-    виявлення професійних труднощів педагогів — на почат­ку кожного навчального року ми проводимо опитування, з'ясовуючи, при реалізації яких розділів програми педагог стикається з труднощами та з яких питань потребує мето­дичної допомоги;

-     вивчення роботи вихователя-початківця — проводимо «Експрес-опитування вихователя-початківця» ;

-    визначення рівня професійної майстерності — аналізуємо результати моніторингу професійного зростання (накопи­чення інформації про кожного педагога забезпечує безпе­рервне відстеження їх професійного рівня);

-    планування методичної допомоги педагогам — відобра­жаємо у плані методичної роботи заходи, спрямовані на розв’язання виявлених проблем;

прогнозування та моделювання розвитку фахової майстер­ності педагогів.

При визначенні професійної майстерності педагогів ми врахо­вуємо думку адміністрації, практичного психолога, батьків про його освітню діяльність, а також ставлення до педагога вихованців. Але головним критерієм оцінки є успішність дітей, їхні комунікативні на­вички та творчі здібності.

Методична допомога педагогам реалізується через такі форми роботи:

-    наставництво;

-    організація взаємовідвідувань;

-    методичні рекомендації;

-     відкриті заходи;

-     ділові ігри;

-     індивідуальні та групові консуль­тації;

-      семінари та семінари-практикуми.

 

 

Результатом освіченості людини є її здатність продовжувати навчатися

Джон Дьюї


Альбом: Альбом: Альбом: Альбом: Альбом: