Директор

Швайка Людмила Анатоліївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Електронне зверення
Пошук
«Стаття 30 Закону України «Про освіту» | Освітня програма на 2018/2019 н.р.Робочий навчальний план. Типові освітні програми.
Освітня програма на 2018/2019 н.р.Робочий навчальний план. Типові освітні програми.

Освітня програма закладу дошкільної освіти 

центр розвитку дитини «Іскорка»

Куп'янської міської ради

Харківської області

(2018/2019 н.р.)

 

 

СХВАЛЕНО:

 

Педагогічною радою ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

протокол №4 від 31.05.2018 

 

 

Освітня програма вводиться в дію

з 01.09.2018 р.

 

 

 

 

Директор  ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»

______________Л.А. Швайка

 

 

(наказ №73  від 31.05.2018   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1.

Призначення  та місія Куп'янського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка» 

 

Розділ 2

Опис «моделі» компетентного випускника центру розвитку дитини

Розділ 3.

Мета та завдання освітнього процесу ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка» 

 

Розділ 4.

Особливості організації освітнього процесу та застосованих у ньому  педагогічних технологій

 

Розділ 5.

Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника

Основні показники реалізації освітньої програми

 

Розділ 6.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма закладу дошкільної освіти центр розвитку дитини «Іскорка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

 

 

 

Розділ 1.

Призначення та місія  Куп'янського закладу дошкільної освіти

 (центр розвитку дитини) «Іскорка» 

 

Куп'янський заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка»  Куп'янської міської ради Харківської області (далі – центр розвитку)  спрямовує свою діяльність у 2018/2019 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти у контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.

№ 988-р.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - це заклад нового типу, функції якого виходять – за межі традиційних, де забезпечено ефективну форму здобуття дошкільної освіти.  

Головною метою центру є забезпечення реалізації права громадян на здобуття  якісної дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку – 6, 2 - групи різновікові з короткотривалим перебуванням, 1 – група  із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей «Разом з мамою»,  1 – група різновікова,  1 – група санаторна для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,  1 – група спеціальна (логопедична) група для дітей з порушенням розвитку мовлення, 3 – групи  інклюзивні.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - центр суспільно-динамічної діяльності, комфортний осередок, в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Для дітей у закладі організовано роботу гуртків для дітей віком від 3 до 6 (7) років та консультативний центр для дітей, що виховуються в умовах сім’ї і батьків (законних представників).

      Відповідно до вирішення ключових завдань у 2018/2019 навчальному році, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка»  буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

Місія діяльності  центру розвитку дитини полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату.

Реалізація місії закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого “Я”;

забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Опис «моделі» компетентного випускника

центру розвитку дитини

 

Визначення основних концептуальних засад організації життєдіяльності дошкільного закладу зумовлює потребу чіткої вибудови  моделі дитини – випускника в контексті ціле покладання.

З огляду на чотири основні сфери життєдіяльності, визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти:  природа, культура, я та інші, я — сам, установлюємо основну думку, відчуття, які ми маємо сформувати у наших дітей — ти — частина природи, повинен знати її, підкорятись її законам; водночас ти — час­тина культури, яку потрібно навчитись цінувати та збагачувати; ти — частина соціуму, отже, важливо навчитись жити в гармонії зі світом людей, опанувати його закони.

Ознайомлюючи дітей зі світом природи, ми вбачаємо свою місію у:

формуванні цілісного уявлення про цей світ;

 формуванні еко­логічного мислення, що стимулює до активних дій;

 формуванні життєвої позиції.

Ознайомлюючи зі світом культури, ми:

формуємо системні уявлення про ту частину культури, яка існувала й існує поза життям конкретної людини;

виховуємо відповідальне ставлення до світу культури, який дитина має збагатити, примно­жити, розвиваючись й удосконалюючись через доступні види й форми діяльності .

Соціальний розвиток дитини відбувається під впливом оточуючого середовища та соціального виховання, спрямованого на засвоєння за­конів соціуму, принципів людського буття, прийняття кодексу прав та обов'язків стосовно себе та інших.  Дитина, зростаючи, поступово освоює соціум: спочатку найближче оточення, яке становлять родина, близькі дитині люди, що перебувають поряд. Закони буття, засвоєні в сімейному вихованні, стають підґрунтям в освоєнні наступного шару, входженням дитини у віддалений, хоча ще досить близький, зрозумілий, більш широкий світ, в якому чинні нові закони, де в житті доводиться стика­тися з різними людьми, які виконують різні соціальні ролі. Поступово збагачується світогляд дитини, коли вона ознайомлюється з широким, великим світом, опановуючи первісні знання суспільно-політичного, географічного, культурознавчого змісту.

Становлення особистості дошкільника відбувається в соціальних стосунках під час опанування предметного й природного світу.  Завдання педагогів і батьків — забезпе­чити активну соціальну практику для особистісного зростання, під час якої дитина вчитиметься розуміти й соціально адекватними способами виражатиме свої емоції, усвідомлюватиме свої потреби, обстоюватиме свою позицію, розумітиме свої можливості.

 

 

Модель компетентного випускника закладу дошкільної освіти

центру розвитку дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.

Мета та завдання освітнього процесу

 

 

Мета освітньої  програми ДНЗ (ЦРД)»Іскорка»  на період 2018-2020 рр.:

Створення в закладі дошкільної освіти інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

 

Основними завданнями виступають:

 

Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення

нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);

нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інформаційних технологій, технології «Портфоліо дітей», «Тека досягнень» та інших);

організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, здорових дітей (організація роботи інклюзивних груп );

оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

 

2. Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.

 

3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості  у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- психолого-педагогічної компетентності  по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних  та ІКТ технологій в освітньому процесі;

- впровадження маркетингово-фінансової діяльності, що дозволяє залучити додаткове фінансування до освітнього процесу.

 

 

 

 

4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Розвиток системи управління ДНЗ на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою

 

При цьому пріоритетними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти є:

 

Забезпечення якості дошкільної освіти шляхом успішного проходження вихованців ДНЗ моніторингу результативності навчання і виховання.

Формування технологічної складової педагогічної компетентності педагогів (впровадження сучасних прийомів і методів навчання, інформатизація освіти).

Готовності працювати з дітьми (інклюзивна освіта), вибудовувати індивідуальні маршрути розвитку, спираючись на спільну роботу ДНЗ, спеціалістів і сім’ї.

Оволодіння педагогічним моніторингом: уточнення критеріїв оцінки освітньої діяльності дітей через поетапне впровадження інтегральної системи оцінювання, впровадження сучасних методик визначення результативності навчання і виховання.

Розвиток системи додаткових освітніх послуг в рамках єдиних підходів до виховання і навчання з метою обліку всіх інтересів учасників освітнього процесу.

Формування громадянської позиції (толерантності) у всіх суб’єктів освітнього процесу.

Розширення способів і методів формування цінностей сім’ї в області здоров’язбережувальних технологій.

Створення системи підтримки здібних і обдарованих дітей і педагогів через фестивалі, конкурси, проекту діяльність.

Підвищення професійної майстерності педагогів на базі ДНЗ (трансляція перспективного педагогічного досвіду) і взаємодія з методичним центром відділу освіти та КВНЗ ХАНО.

Розширення зв’язків з закладами-партнерами.

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозований результат освітньої  програми   

 

Припускається  що:

 

Для вихованців і батьків:

 

кожному вихованцю  будуть створені  умови для повноцінного особистісного росту;

міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального педагогічного і медико-соціального супроводу для кожної дитини;

кожна сім’я отримує  консультативну допомогу у вихованні і  розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ДНЗ, можливість вибору додаткових програм розвитку;

якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

система додаткової освіти доступна і якісна.

 

Для педагогів:

кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

підтримка інноваційної діяльності.

 

 Для ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка»

 

буде налагоджена система управління якістю освіти дошкільників;

органи державного і місцевого самоуправління закладом забезпечать підвищення якості освіти дітей і розширення позабюджетних коштів;

розвиток співробітництва з іншими соціальним системами;

налагоджені зв’язки з науковцями відділу освіти, КВНЗ ХАНО, іншими освітніми закладами;

будуть поновлюватися і розвиватися матеріально-технічні і медико-соціальні умови перебування дітей в ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.

Особливості організації освітнього процесу та застосованих у ньому  педагогічних технологій

 

 

Освітній процес в центрі розвитку дитини будується на відповідному програмно – методичному  забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України і парціальні програми, які розроблені педагогами закладу.

Адміністрацією закладу розроблено необхідні концептуальні, нормативні, методичні матеріали, які забезпечують якість роботи закладу: Статут, програмно-методичне забезпечення для реалізації завдань державних стандартів та для надання  додаткових освітніх послуг:

парціальна програма з театралізованої діяльності для дітей старшого дошкільного віку «Казка на долоньці»;

парціальна програма з медіаосвітньої діяльності для дітей старшого дошкільного віку «Медіадошкільник»

орієнтовне перспективне планування для дітей груп короткотривалого перебування та перспективне планування фізкультурно-оздоровчої роботи.

     На основі цих документів буде здійснюватися цілеспрямований поступовий розвиток  закладу дошкільної освіти як цілісної системи; планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів.

Форми організації освітнього процесу такі:

колективна, індивідуально  - групова,  індивідуальна;

типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

розподіл фронтальних,  індивідуально–групових занять на тиждень проводився згідно обсягу навантаження на одну дитину.

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя)  - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У  закладі дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка»  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

         Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

         Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

ранкової гімнастики;

гімнастики пробудження;

занять фізичною культурою;

рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

загартування;

фізкультурних хвилинок під час занять;

фізкультурних пауз між заняттями;

фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;

від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2018/2019 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком:   фізкультурно-оздоровчий.  

На  підставі наказу відділу освіти Куп'янської міської ради  заклад є опорним з питань фізкультурно-оздоровчої роботи.

Відповідно до листа КВНЗ ХАНО від 08.09.2016 №772 «Про приєднання до Всеукраїнського проекту масового експериментального впровадження медіаосвіти,  заклад продовжує працювати в статусі експериментального майданчика на регіональному рівні. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти».

    В освітньому процесі враховано використання інноваційних педагогічних технологій, а саме:

Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини. Автор -  Піроженко Т.О., завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка, д-р психол. наук, професор, м. Київ.

Оздоровлювально-розвиваюча програма «СА-ФІ-Дансе» Автори: Фірільова Ж.Є., кандидат педагогічних наук, почесний доцент кафедри гімнастики факультета фізичної культури РДГУ ім. А.І. Герцена,               Сайкіна О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гімнастики факультету фізичної культури РДГУ ім. А.І. Герцена.

Художньо-творчий розвиток дітей дошкільного віку. Автор: Ликова І.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту художньої освіти РАО.

Ігрова технологія в освітньому процесі. Автор: М.М. Шуть, кандидат психологічних наук, доцент кафедри естетичного виховання  НПУ ім.            Г. Сковороди. м. Харків.

Методика дитячого експериментування в природі  Автор: Лисенко Л. В.

Дитина і довкілля Автор: Калуська Л. В.

Художньо-мовленнєва діяльність Автор: Гавриш Н.В, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти НПУ ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ.

ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) Автори: Альтшуллер Г. С., Сидорчук Г. О., Гін С. І.

Гуманно-особистісна технологіяАвтор: Амонашвілі Ш.О.

Театр фізичного вихованняАвтор: Єфименко М.М.

Технологія саморозвитку. Автор: М. Монтессорі

Проблеми естетичного виховання у творчій спадщині                             В.О. Сухомлинського.

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Автори: Т.М. Шкваріна,          І.А. Кулікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.

Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника. Основні показники реалізації освітньої програми

 

 

 

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ДНЗ (ЦРД) «Іскорка»  стандартам і вимогам дошкільної освіти.

 

Завдання моніторингу :

• безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

• здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

• залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти   ДНЗ (центр розвитку дитини) «Іскорка».

(Моніторинг проводиться відповідно до Положення про моніторинг якості наданих послуг в Куп'янському закладі дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області,  схваленого педагогічною Радою ДНЗ (протокол №3 від 31.08.2013 та затвердженого наказом по ДНЗ від 02.09.2013 №103-о)

 

№ з.п.

Заходи

Мета

Термін виконання

1.

Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей 

Вивчення рівня розвитку дітей у різних сферах життєдіяльності за освітніми лініями у групах загального розвитку та інклюзивних групах

Вересень, травень

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня  розвитку

січень ( у разі необхідності)

Виявлення рівня реалізації завдань програми

ІІ половина квітня

Визначення рівня шкільної зрілості в старших групах

2.

Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками

Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності у сферах життєдіяльності, визначення проміжних результатів.

1 раз на квартал

3.

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щотижнево

4.

Анкетування, тестування педагогів, батьків

Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків

За потребою, протягом року

5.

Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів.

Визначення рівня професійної  компетентності педагогів

Вересень, квітень

6.

Моніторинг стану здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду

Вересень, квітень

7.

Моніторинг стану захворюваності дітей  та відвідування ДНЗ

Визначення індексу здоров'я дошкільників

1 раз на місяць, 1 раз на квартал

8.

Моніторинг фізичного розвитку дітей

Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей

Вересень, квітень

9.

Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік

Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем

травень, серпень

 

 

Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання освітньої програми дасть змогу:

удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

забезпечити компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;

розширити спектр додаткових освітніх послуг;

забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 

 

 

 

 

Розділ 6.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

        

В центрі розвитку дитини «Іскорка» створена необхідна методична база, яка спрямована на реалізацію завдань комплексу освітніх програм розвитку дитини та додаткового компоненту освіти.

         Забезпечення змісту навчання досягається за освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», парціальними програмами.  

Педагогами  закладу розробляються та впроваджуються  нові додаткові парціальні програми відповідно до потреб освіти дошкільників, а також відпрацьовуються критерії оцінки результатів розвитку дитини за параметрами нової моделі випускника закладу дошкільної освіти.

          Головним завданням  методичної служби центру розвитку дитини є постійна робота щодо педагогічної зрілості вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість.

Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:

стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;

формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;

удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими психозберігаючими педагогічними технологіями;

удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;

формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї навчально-виховної діяльності;

виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;

залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик.

   Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.

Особистісна компетентність визначається комплексом особистісних якостей та вмінь, а саме:

інтелектуальних (креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості);

моральних (щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо);

емоційних (врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття);

вольових (наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо);

перцептивних (спостережливість, сприятливість, вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати);

контрольно – оцінних (схильність до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатність використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження).

Соціальна компетентність педагога означає сформованість таких умінь:

уміння поважати дошкільника (ставитися до нього як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності);

уміння розуміти вихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість);

уміння допомагати і підтримувати дитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання);

уміння домовлятися, укладати з вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшим емоційними витратами розв’язувати їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам);

Уміння бути самим собою (зберігати свою індивідуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути «як усі», мати своє особистісне та професійне обличчя).

  Колегіальність методичної роботи та урахування індивідуальних особливостей кожного педагога є умовою і показником ефективності її організації.

 

Модель діяльності психологічної служби

         Сутність діяльності  психологічної служби дошкільного закладу – у супроводі  дитини в процесі її навчання і виховання на основі втілення особистісно-орієнтованого підходу. У цій моделі передбачається система професійної діяльності практичного психолога у взаємодії з педагогами, спрямовану на підтримку соціально-психологічних умов для успішного навчання, виховання і психічного розвитку дитини. 

 Мета  діяльності  психологічної служби:

Створення умов для емоційного благополуччя, захист прав та інтересів дитини в освітньому процесі дошкільного закладу та сім’ї, сприяння успішній соціалізації дитини на етапі переходу до початкової освіти.

Створення механізму надання освітніх послуг дітям, які не можуть відвідувати дошкільний заклад  на засадах соціально-педагогічного патронату у взаємодії з педагогами та батьками.

 Завдання психологічного супроводу:

Створити в дошкільному закладі  атмосферу цінності внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетності потреб, цілей, і цінностей її розвитку.

 Створити умови для самостійного творчого засвоєння дітьми системи відносин з світом і самою собою.

Створити у рамках об’єктивно даного дитині соціально-педагогічного середовища умови для максимального сприяння її особистісному розвитку.

Створення умов для надання рівних можливостей для отримання дошкільної освіти дітям, які не можуть відвідувати дошкільні заклади за станом здоров’я.

Концептуальні компоненти діяльності психологічної служби:

Систематично відстежувати психолого-педагогічний статус дитини і динаміку її психічного розвитку у процесі виховання і навчання у закладі дошкільної освіти.

Створити соціально-психологічні умови для розвитку особистості дітей та їх успішного навчання.

Створити спеціальні соціально-психологічні умови для надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.


 

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУП`ЯНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) "ІСКОРКА" НА 2018/2019 Н.Р.

ПРОЕКТ

 

Пояснювальна записка

 

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка»  Куп'янської міської ради Харківської області (далі - центр)  спрямовує свою діяльність у 2018/2019 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти у контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.

№ 988-р.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - це заклад нового типу, функції якого виходять – за межі традиційних, де забезпечено ефективну форму здобуття дошкільної освіти.  

Головною метою центру є забезпечення реалізації права громадян на здобуття  якісної дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку – 6,                 2 - групи різновікові з короткотривалим перебуванням, 1 – група  із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей «Разом з мамою»,  1 – група різновікова,  1 – група санаторна для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,  1 – група спеціальна (логопедична) група для дітей з порушенням розвитку мовлення, 2 – групи  інклюзивні.

Центр розвитку дитини «Іскорка» - центр суспільно-динамічної діяльності, комфортний осередок, в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Для дітей у закладі організовано роботу гуртків для дітей віком від 3 до 6 (7) років та консультативний центр для дітей, що виховуються в умовах сім’ї і батьків (законних представників).

      Відповідно до вирішення ключових завдань у 2017/2018 навчальному році, програму діяльності дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Іскорка»  буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

 

Організація освітнього процесу

 

3

Організація освітньої діяльності в Куп’янському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»  у 2018/2019 навчальному році  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305),  Положення про центр розвитку дитини (затверджено постановою Кабінету Міністрів 05.10.2009 №1124), наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», наказу МОН України, МОЗ України «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  від 06.02.2015 №104/52,  листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 13.06.2017 №1/9-322, «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи  з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.11.2013 №1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах», від 18.09.2014 №1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності  керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»  інших нормативно-правових актів,  власного Статуту.

 

Навчальний рік у центрі розвитку дитини  «Іскорка» починається  1 вересня 2018 року і закінчується  31 травня 2019 року.

 

З  01 червня  по 31 серпня  триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Тривалість навчального року

I півріччя

01.09.2018 - 31.12.2018

II півріччя

09.01.2019 - 31.05.2019

Упродовж навчального року будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо – естетична робота

 

Орієнтовний графік канікул:

 

осінні канікули (5 календарних днів)

22.10.2018 – 26.10.2018

зимові канікули (10 календарних днів)

24.12.2018 – 04.01.2019

 

весняні канікули (10 календарних днів)

25.03.2019 – 29.03.2019

 

Вересень – адаптаційний період (ранній та молодший дошкільний вік)

 

 

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

04.09.2018 – 15.09.2018;

09.01.2019 – 18.01.2019;

07.05.2019 – 15.05.2019.

 

 

В період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

В закладі функціонують 11 груп різного віку.

1 група раннього віку – від 2-х  років до 3-х років;

1 група раннього віку, адаптаційна з режимом короткотривалого перебування – від 1-го  до 3-х років;

1 група різновікова, з режимом короткотривалого перебування – від 3-х  до 6-ти (7) років;

3 групи молодшого дошкільного віку від 3-х до 4-х років, з них 1 група – санаторна,

2 групи  інклюзивні;

2 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років;

3 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти (7) років, з них: 1 група – спеціальна,  1 -  логопедична (6-й рік життя).

Центр працює в умовах 5-ти денного робочого тижня, 9-ти годинного робочого дня, для двох груп - 10,5 годин відповідно до режиму роботи.

Режим роботи центру розвитку дитини «Іскорка» розроблено з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи (додаток 1)

Мова навчання – українська.

Організоване навчання дітей проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з третього  року життя відповідно до розкладу занять.

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя)  - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У  дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Іскорка»  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

         Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

         Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

ранкової гімнастики;

гімнастики пробудження;

занять фізичною культурою;

рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

загартування;

фізкультурних хвилинок під час занять;

фізкультурних пауз між заняттями;

фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;

від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2018/2019 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямом:   фізкультурно-оздоровчий в статусі опорного закладу з питань  фізкультурно-оздоровчої роботи.

Відповідно до листа КВНЗ ХАНО від 08.09.2016 №772 «Про приєднання до Всеукраїнського проекту масового експериментального впровадження медіаосвіти,  заклад продовжує працювати в статусі експериментального майданчика на регіональному рівні. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти».

 

Організаційно-методичний супровід розвитку дитини

дошкільного віку

У 2018/2019 навчальному  році зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним  положеннями  Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.

В структурі робочого навчального плану виділено інваріантну, обов’язкову і варіативну частини,  які забезпечують компетентність дитини згідно з вимогами  Базового компонента дошкільної освіти.

         Шляхи реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  у 2018/2019 навчальному році (інваріантна складова) буде здійснюватися відповідно до комплексних, спеціальних та парціальних  програм (додаток 2).

          Інваріантна складова робочого навчального плану  «Розподіл навчального навантаження на дитину у групах загального розвитку» (додаток 3) визначає загальний обсяг навантаження та очікувані результати для дітей певного віку, ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту. В інваріантній частині визначено перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, їх логічну послідовність,  відповідно до  освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної  освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»).

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

В дошкільному навчальному закладі функціонує санаторна  група

для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Розподіл навчального навантаження  на дітей цієї групи передбачає і профілактично-оздоровчі заходи проводяться в режимі дня відповідно до нормативно-законодавчих актів та згідно перспективного планування (додаток 4).

В закладі функціонує спеціальна (логопедична) група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, де зараховані діти згідно висновків ПМПК. Розкладом занять передбачені, як фронтальні, так і під групові заняття. Індивідуальна робота з дітьми проводиться під час самостійної ігрової діяльності, протягом дня, вчителем-логопедом та вихователем групи, що визначено розподілом навчального навантаження на дитину в цій групі  (додаток 5).

Для різновікової групи дітей дошкільного віку з режимом короткотривалого перебування визначено розподіл тижневого навантаження дітей відповідно до нормативних документів (додаток 6)

 Для адаптаційної  групи раннього віку дітей з режимом короткотривалого перебування «Разом з мамою» визначено розподіл тижневого навантаження (додаток 7); для інклюзивних груп передбачено розподіл тижневого навантаження відповідно до нормативних документів та з урахуванням рекомендацій ПМПК для дітей з особливими освітніми потребами (додаток 8) .

Варіативна складова навчального плану «Гурткова робота» (додаток 9) реалізується через гурткову роботу (додаткові освітні послуги), яка є самостійною, додатковою організаційною формою навчально-виховного процесу.

Заняття в гуртках (додаткові освітні послуги на вибір батьків)  проводяться у ІІ половину дня,   після денного сну. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

День  проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для кожної вікової групи визначено парціальні програми, за якими буде проводитись гурткова робота.

Діяльність центру розвитку дитини передбачає організацію гурткової роботи з дітьми відповідно їх нахилів та за згодою батьків не тільки для дітей, які відвідують заклад, а й для дітей мікрорайону, що відвідують інші дошкільні навчальні заклади та виховуються в умовах сім’ї.

 Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою буде здійснюватись відповідно до Угоди про співпрацю закладу з ЗОШ №12 за трьома напрямами:

інформаційно-просвітницьким;

методичним;

практичним.

          Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка» буде продовжувати роботу в режимі освітньо-інформаційного центру з розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОНМСУ від 23.08.2012 №945).  Одним з пріоритетних напрямків освітньої роботи закладу – Школи сприяння здоров’ю буде: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага буде приділятись комплексним засобам оздоровлення дошкільників.

          Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2018/2019 навчальному  році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

РЕЖИМ ДНЯ КУП'ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) «ІСКОРКА»  КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Куп'янський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Іскорка»  працює за п’ятиденним робочим тижнем,  з 9–ти годинним режимом перебування, а одна група  з режимом перебування –10,5-ти год.  Вихідні дні субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи груп дошкільного навчального закладу   з 7.30 до 16.30

            Графік роботи чергової групи з 7.00 до 7.30; з 16.30 до 17.30, щоденно.

            Діти з короткотривалим перебуванням відвідують заклад з 9.00 до 12.00., або з 15.00 до 18.00

 

 

Ранній вік

 (1– 3р. )

Молодша група

(3 - 4р).

Середня група

(4 - 5р)

Старша група

 ( 5 - 6р)

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика, індивідуальне спілкування

7.30 - 8.00

7.30 - 8.20

7.30 - 8.20

7.30 - 8.30

Підготовка до сніданку. Сніданок

8.00 -8.30

8.20 – 8.40

8.20 – 8.40

8.30 – 8.40

Ігри, підготовка до занять

8.30 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

Заняття, колективні та індивідуальні

9.00 – 9.20

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 -10.30

Підготовка до прогулянки

9.20 – 9.40

10.0 -10.30

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

Прогулянка, індивідуальні заняття

9.40 – 11.00

10.30 – 12.00

10.30 – 12.00

11.00 – 12.30

Повернення з прогулянки, обід

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

12.00 -13.00

12.30 – 13.20

Сон

12.00 – 15.00

13.00 – 15.00

12.30 – 15.00

13.20 – 15.00

Поступовий підйом, загартовуючі процедури

15.00 -15.20

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00– 15.15

Вечеря

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

Заняття

15.35 – 15.45

15.35 – 15.50

15.35 – 15.55

15.35 -16.00

Ігри, самостійна діяльність, прогулянка

15.50 – 16.30

15.55 – 16.30

16.00 – 16.30

16.05 – 18.00

 

 

САНАТОРНА  ГРУПА

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика, індивідуальне спілкування

Озд.робота: р/гімнастика, горіховий масаж

7.30 - 8.30

Підготовка до сніданку. Сніданок

Озд.робота: умивання  обличчя прохолодною водою, обливання рук до ліктя

8.40 – 9.10

Ігри, підготовка до занять

Озд.робота: психогімнастика, імунна гімнастика, пальчикова гімнастика, музикотерапія, динамічні паузи, валеохвилинки, пісочна терапія

8.10 – 10.10

Прогулянка, індивідуальні заняття

Озд.робота: аерофітотерапія, оздоровчий біг

10.30 – 12.30

Повернення з прогулянки

Озд.робота: умивання прохолодною водою, фітотерапія, точковий масаж

10.30 -12.30

Обід

Озд.робота: полоскання ротової порожнини відварами трав, вживання вітамінів

12.30-13.10

Сон

Озд.робота: казкотерапія, аромотерапія

13.10-15.10

Підйом

Озд.робота: загартовуючі заходи (кріотерапія), вживання кисневих коктейлів

15.10 – 15.20

Полуденок

Озд.робота: фізіопроцедури, спелеотерапія

15.20 – 15.50

Прогулянка

Озд.робота: фізичні вправи, ігри

16.10-16.30

Повернення додому

 

Примітка:

Контингент дітей санаторної групи – діти, які часто хворіють на респіраторні захворювання та діти з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, діти-інваліди.

В режимі дня збільшено продовжність денного сну, прогулянок на свідому повітрі, зменшено навчальне навантаження, передбачено створення емоційно-психологічного клімату.

Додаток 2

Перелік освітніх програм у 2018/2019 навчальному році

Назва програми

Автор

Коли і ким затверджено

Освітні програми

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

Наук.кер

Крутій К.Л.,

Богуш А.М.,

Грицишина Т.І.,

Дим`яненко О.Є.

 

Лист МОН України 06.11.2015,

1/11-16160

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник»

Калуська Л.В.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України (наказ від 03.10.2014 р. №1226)

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

Т. Піроженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

 

Рібцун Ю.В.

Бартєнєва Л.І.

Гриф МОН від 05.12.2012

№1/11-18798

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»

Н.І. Депутат,

М.В. Дмітрієва,

І.В. Недозим,

Т.Ф. Марчук,

О.А. Османова,

Л.І. Прохоренко, Т.В. Сак

Рекомендовано МОН України (лист від 12.04.2013 №1/11-6943)

Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

За загальною редакцією

Т.В. Скрипник

Рекомендовано 04.04.2013 №1/11-6544)

Парціальні програми

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

О.А. Грабарєва,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №1 від 14.02.2013)

Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»

І. Малашевська,

І. Демідова

Лист ІІТЗО від 25.02.2015

 №14.1/12-Г-54

Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого  дошкільного віку

А.С. Остапенко,

О.С. Тарасова

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО

«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації

 

І. Кулікова,

Т. Шкваріна

Лист ІІТЗО від 28.07.2015

№ 14.1/12-Г-952

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі»

В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко

Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

Дитина у світі дорожнього руху. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

О. Тимовський,

І. Репік

Лист ІІТЗО

від 25.12.2014

№ 14.1/12-Г-1856

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»

Т.О. Піроженко,

О.Ю. Хартман

Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України  (лист ІМЗО

від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363)

Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя : програма і методичні рекомендації

 

Боднар С.В.

Гончарук А. Д.

Заводяна Н. В.

та ін.

Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України,

2017 р.

STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт

К. Крутій,

Голюк О.,

Каплуновська О. та ін.

Рекомендовано Інститутом проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України (протокол №10 засідання Вченої ради від 30.11.2017), Інститут обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України (протокол №2 від 22.02.2017)

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                                 Відповідно до наказу МОН

                                                                                      від 24.04.2015 № 446

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

У ГРУПАХ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ДИТИНУ

 (інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Перша молодша (з 2 до 3 років)

№ 4 «Колобок»

Молодша

(з до 4 років)

№6 «Калинка»

 

 

Старша

(з 5 до 6 років)

№ 11 «Краплинка»,

7

«Сонечко»

 

Ознайомлення із соціумом

1

2

3

 

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)¹

4

5

5

 

Сенсорний розвиток

2

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

2

 

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

2

3

3

 

Здоров'я та фізичний розвиток2

2

3

3

 

Кількість занять на тиждень*

10

12

15

 

Додаткові освітні послуги  на вибір  батьків ³

(гурткова робота)

-

 

4

 

 

5

 

 

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

10

16

20

 

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

5.3

8,3

 

у Куп’янському закладі  дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

 

 Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності в старшій групі, розвитку мовлення в ІІ молодшій та середній групі.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.     

* З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В САНАТОРНІЙ ГРУПІ

(інваріантна складова)

у Куп’янському закладі дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Середня група

(з 4 до 5 років)

№ 8 «Бджілка»

Ознайомлення із соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

Кількість занять на тиждень*

12

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

 

4

 

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

16

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

5.3

 

 

Примітки:

* В санаторній групі для отримання оздоровчого ефекту в заняття з усіх освітніх ліній включаються оздоровчі заходи. За потребою проводяться інтегровані та комплексні заняття; в останній день місяця проводиться «День здоров‘я». З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 Заняття з художньої літератури введені в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування». Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.  

 

 

 

 

 

Додаток 5

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ЛОГОПЕДИЧНІЙ ГРУПІ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Старша група

(з 5 до 6 років)

 

№9 «Дзвіночок»

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

5

 

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

Кількість занять на тиждень*

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

4

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

19

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

8

у Куп’янському закладі дошкільної освіти  (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

Примітка:

* Фронтальні заняття з дітьми логопедичної групи введено в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» 1 раз на тиждень.  Підгрупові та індивідуальні заняття в логопедичній групі проводяться за індивідуальним планом вчителя-логопеда і реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються в інші види діяльності дітей протягом дня. З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності та розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.  

 

Додаток 6

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ

(інваріантна складова)

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Різновікова група № 2*

 (з 3 до 6 (7) років)

«Малятко»

Ознайомлення із соціумом1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 2

5

 

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

2

Здоров'я та фізичний розвиток3

3

Кількість занять на тиждень4

10

Додаткові освітні послуги на вибір батьків*

(гурткова робота)

4

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

 

14

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

у Куп’янському  закладі  дошкільної освіти (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

Примітки:

1  – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2  – Заняття з художньої літератури планується таким чином: 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять із художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені як окремі заняття (коли є умови для їх проведення), або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.

4  – Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

* – Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться за вибором батьків та нахилів дитини

 

 

 

 

Додаток 7

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА ДИТИНУ

В ГРУПІ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ (адаптаційна)

(інваріантна складова)

у Куп’янському  закладі  дошкільної освіти (центр розвитку

дитини) «Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області

 

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Адаптаційна  група № 1

«Разом з мамою»

(з 1 до 3 років)

Ознайомлення із соціумом1

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 2

4

 

Сенсорний розвиток

2

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

1

Здоров'я та фізичний розвиток3

2

Кількість занять на тиждень

9

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

9

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,3

 

Примітки:

1  – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

2  – Заняття з художньої літератури планується таким чином: інтегрується в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

3 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8                                                                                        

Відповідно до наказу МОН від 24.04.2015 № 446

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

В  ІНКЛЮЗИВНИХ   ГРУПАХ

 (інваріантна складова)

у Куп’янському  закладі дошкільної освіти  (центр  розвитку дитини) «Іскорка»

Куп’янської міської ради Харківської області

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

Молодша група

(з 3 до 4 років)

№10 «Соняшник»

 

Середня група

(з 4 до 5 років)

№5 «Веселка»,

12 «Дюймовочка»

Ознайомлення із соціумом

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)     1

4

 

5

Сенсорний розвиток

-

-

Логіко-математичний розвиток

1

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

3

3

Здоров'я та фізичний розвиток2

3

3

Кількість занять на тиждень*

11

12

Додаткові освітні послуги на вибір батьків ³

(гурткова робота)

 

 

3

 

4

Корекційно-розвивальна заняття4:

з вчителем-логопедом

з практичним психологом

з інструктором по фізкультурі

з керівником музичним

 

до 10 занять

 

до 10 занять

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг, корекційно-розвивальних занять)

14

16

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

5,3

 

 

Примітка:

* З метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

     1 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності та розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2  – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 ³ -  Гурткова робота проводиться за бажанням батьків з урахування нахилів дітей.

4 -  Відповідно до листа МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  від 12.10.2015 № 1/9 – 487 корекційно-розвивальні заняття плануються та проводяться відповідно до індивідуальної програми розвитку для кожної дитини групою фахівців. з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Загальна кількість занять на тиждень -  20

Додаток 9

 

Гурткова робота

  у Куп’янському закладі дошкільної освіти (центр розвитку дитини)

«Іскорка» Куп’янської міської ради Харківської області     

 (варіативна  складова)    

Назва гуртка

«Дивосвіт»

«Англійський для малят»

«Веселі черевички»

«Театральне віконце»

«Абетка спілкування»

«Степ-аеробіка»

«Домісолька»

Напрям роботи

Художньо-естетичний

Пізнавальний

Фізкультурно-оздоровчий

Художньо-естетичний

Гуманітарний

Фізкультурно-оздоровчий

Художньо-естетичний

Керівник

Рибалка Н.О.
Ляшенко Н.А.

Шпиця Н.В.

Строєва О.А.

Ляшенко Н.А.

Граф А.М.

Молодушкіна І.В.

Свинарьова К.М.

 

Гелунова А.М.

Форма організації

Заняття, виставки, конкурси

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги, свята

Заняття, розваги

Заняття, розваги, змагання

Заняття, розваги, свята

Програма за якою працює гурток

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

Наук.кер

Крутій К.Л.,

Богуш А.М.,

Грицишина Т.І.,

Дим`яненко О.Є.

(Лист МОН України 06.11.2015,

1/11-16160)

.«Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації, І. Кулікова,

Т. Шкваріна (Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952)

 

 

Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» В.В. Удовіченко,

Т.А. Сиротенко,

Н.Ф. Кугуєнко Рекомендовано методичною радою КВНЗ ХАНО (протокол №2 від 13.06.2013)

Програма з театралізованої діяльності «Казка на долоньці» для дітей старшого дошкільного віку»,          А.С. Остапенко, О.С. Тарасова

(Протокол КВНЗ ХАНО від 08.10.2015) реєстрацій-ний №88

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії
дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»
,   Т.О. Піроженко, О.Ю.Хартман, лист ІМЗО від 13.06.2016 №2.1/12-Г-363

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. М.М.Єфименко,

Лист ІІТЗО від 11.06.2014 № 14.1/12-Г-869

 

Програма
з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності
дітей дошкільного віку
 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Лохвицька Л.В., Лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632

Програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»,

Лист ІІТЗО від 25.02.2015

 №14.1/12-Г-54

Критерії відбору дітей

Діти, які мають художні здібності, за бажанням та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

За бажанням дітей та згодою батьків

 

Кількість груп

2

4

4

2

1

2

2

Кількість занять на тиждень

4

8

8

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Типові  освітні  програми, які будуть реалізуватися у 2018/2019 навчальному році

 

 

Назва програми

Автор

Коли і ким затверджено

Освітні програми

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

Наук.кер

Крутій К.Л.,

Богуш А.М.,

Грицишина Т.І.,

Дим`яненко О.Є.

 

Рекомендовано МОН України

(Лист МОН України 06.11.2015, 1/11-16160)

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник»

Калуська Л.В.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України (наказ від 03.10.2014 р. №1226)

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

Т. Піроженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

Альтернативна програма STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт

К. Крутій,

Голюк О.,

Каплуновська О. та ін.

Рекомендовано Інститутом проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України (протокол №10 засідання Вченої ради від 30.11.2017), Інститут обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України (протокол №2 від 22.02.2017)

 

Переглядів: 27
Дата публікації: 10:20 14.06.2018